เผยแพร่ผลงาน
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โรงเรียนบ้านนา นายสมรัฐ ดวงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา (อ่าน 134) 09 ม.ค. 66
รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านนา นายสมรัฐ ดวงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา (อ่าน 192) 29 พ.ย. 65
ผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบกลับด้าน ผ่านรายการ Show Share Shop Let's Talk สู่การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 183) 08 พ.ย. 65
รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านความเป็นนักนวัตกร ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 242) 08 พ.ย. 65
นายจำนงค์ เพียกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง (ประเมินโครงการ) (อ่าน 621) 13 ก.ย. 65
นายจำนงค์ เพียกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง (พัฒนารูปแบบ) (อ่าน 524) 13 ก.ย. 65
นายอภินันท์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทย(ประเมินโครงการ) (อ่าน 187) 12 ก.ย. 65
นายอภินันท์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทย(วิจัย) (อ่าน 239) 12 ก.ย. 65
นางสาวบัวคำ จำปา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๕ (อ่าน 267) 06 ก.ย. 65
นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๕ (อ่าน 121) 06 ก.ย. 65
นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา (อ่าน 593) 22 ก.พ. 65
นางสาวพัชรี หมายเนี่ยวกลาง นิตกรชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต ๕ (อ่าน 793) 17 มิ.ย. 64
นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ (อ่าน 870) 17 มิ.ย. 64