ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 3) 03 ธ.ค. 65
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้วิชาสาระสำคัญของการลูกเสือ (อ่าน 3) 03 ธ.ค. 65
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (อ่าน 2) 03 ธ.ค. 65
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2565 (อ่าน 11) 02 ธ.ค. 65
การชุมนุนรอบกองไฟ ในกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร (ศูนย์ฯ 11) (อ่าน 19) 01 ธ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอด่านขุนทด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 12) 01 ธ.ค. 65
การประชุมพิจารณาจัดต้้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 10) 01 ธ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และ ประชุมทีมบริหาร (อ่าน 14) 30 พ.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด (อ่าน 14) 30 พ.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 -2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 21) 30 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (อ่าน 12) 30 พ.ย. 65
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์ฯบุญเหลืออนุสรณ์ (อ่าน 37) 28 พ.ย. 65
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสง (อ่าน 36) 26 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง) (อ่าน 23) 26 พ.ย. 65
การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์ (อ่าน 31) 24 พ.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ "ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์" จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 29) 24 พ.ย. 65
พิธีลงนามฯ MOU ระหว่างมูลนิธิแชริตี้ฟอคิดส์ กับ สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 33) 23 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และ ประชุมทีมบริหาร (อ่าน 11) 23 พ.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้คำปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นจังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 35) 22 พ.ย. 65
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 25) 22 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (อ่าน 35) 21 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (อ่าน 16) 21 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอพระทองคำ) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 44) 19 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอขามสเแกแสง) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 31) 18 พ.ย. 65
กีฬากระชับมิตร ผู้บริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 5 และ เขต 1 (อ่าน 42) 18 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอด่านขุนทด) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 54) 18 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอด่านขุนทด) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 37) 18 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอเทพารักษ์) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 58) 16 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมทีมบริหาร (อ่าน 18) 16 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอขามทะเลสอ) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 35) 15 พ.ย. 65