ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดเล็ก) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 9) 03 ธ.ค. 64
ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ตอน ลงแขกเกี่ยวข้าว (อ่าน 37) 23 พ.ย. 64
การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับพอใช้และปรับปรุง (อ่าน 40) 18 พ.ย. 64
ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ ประชุมมอบแนวทางและนโยบายการบริหารจัดการ การเปิดเรียนแบบ On-Site (อ่าน 34) 15 พ.ย. 64
นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะ ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 43) 12 พ.ย. 64
นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะ ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 40) 11 พ.ย. 64
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม มอบนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. (PA) (อ่าน 34) 10 พ.ย. 64
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านพันดุง เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของจังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 33) 09 พ.ย. 64
ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์องค์มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดหนองขุ่น (อ่าน 26) 08 พ.ย. 64
โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร (ศูนย์ฯ 11) ให้การต้อนรับคณะรองฯ ขันตรี โสภาพิศ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 34) 05 พ.ย. 64
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site (อ่าน 35) 04 พ.ย. 64
รองฯ ขันตรี โสภาพิศ พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร (อ่าน 37) 03 พ.ย. 64
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเขว้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ่าน 34) 02 พ.ย. 64
บรรยากาศ การเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 55) 01 พ.ย. 64
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ (อ่าน 37) 29 ต.ค. 64
โรงเรียนบ้านกระดาน (รัฐประชาสรรค์) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับถุงปันสุข ของท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานะการองคมนตรี (อ่าน 139) 13 ก.ย. 64
คณะครูโรงเรียนเทพคงคา ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะ ที่ลงพื้นที่เยี่ยม สอบถาม และให้กำลังใจ ที่โรงเรียนประสบเหตุน้ำท่วม (อ่าน 144) 31 ส.ค. 64
ชุมนุม BPS FILM : ผลิตหนังสั้นโรงเรียนบ้านแปรง ได้รับคัดเลือกและประกาศเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 402) 27 ส.ค. 64
โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) บริจาคเงินให้ อบต.ทัพรั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 125) 30 ก.ค. 64
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด (ศูนย์ฯ 3) มอบเงินบริจาค ให้แก่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เพื่อร่วมสมทบสนับสนุนในการจัดต้้งสถานที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (โรงพยาบาลสนามอำเภอด่านขุนทด) และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานทางการแพทย์โรงพยาบาลด่านขุนทด (อ่าน 123) 23 ก.ค. 64
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.นครราชสีมา เขต 5 ช่วยเหลือเด็กหญิงธนารีย์ สร้างดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชน (อ่าน 67) 19 ก.ค. 64
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.นครราชสีมา เขต 5 เพื่อช่วยเหลือเด็กชายธนา จันทร์รอง ซึ่งป่วยด้วยโรคพิการทางสายตา (รักษาต่อเนื่อง) (อ่าน 68) 07 ก.ค. 64
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำโดย ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประธานกรรมการฯ , นายชวน ฟักเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงปรือ และ นายสายัณห์ เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน (อ่าน 91) 30 มิ.ย. 64
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน (ศูนย์ฯ 13) ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 43) 26 มิ.ย. 64
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม คุณภาพจัดการศึกษา (ประจำ Quarter ที่ 4) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ พร้อมตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) (อ่าน 57) 25 มิ.ย. 64
โรงเรียนบ้านคู สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการประเมินจาก สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรื่องกำหนดเยี่ยมเสริมพลัง การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 34) 24 มิ.ย. 64
ศูนย์ฯ เพชรบูรพา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโรงเรียน โดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอโนนไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 37) 24 มิ.ย. 64
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม คุณภาพจัดการศึกษา (ประจำ Quarter ที่ 4) ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามฯ พร้อมตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 33) 24 มิ.ย. 64
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (ศูนย์ฯ 5) ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย จาก สพป.นครราชสีา เขต 5 (อ่าน 36) 22 มิ.ย. 64
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด , เมืองเก่าพันชนะ และ กุดพิมานหนองกราด (อ่าน 36) 21 มิ.ย. 64