กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
นายเชษฐ์พิชิต คำกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี รับการประเมินฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17) (อ่าน 11) 17 ส.ค. 65
นิเทศ ติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) (อ่าน 34) 05 ส.ค. 65
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนโรงเรียนโนนไทย รับมอบรางวัลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (อ่าน 44) 28 ก.ค. 65
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ (อ่าน 131) 06 ก.ค. 65
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย (อ่าน 87) 06 ก.ค. 65
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15) (อ่าน 99) 30 มิ.ย. 65
โรงเรียนบ้านพันดุง รับการประเมินอุทยานธรณีโคราช เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (อ่าน 113) 27 มิ.ย. 65
โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี รับการตรวจเยี่ยม แบบ Surprise visit (อ่าน 93) 20 มิ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูการเงิน การบัญชีและการพัสดุโรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง (ศูนย์ 6) (อ่าน 101) 07 มิ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวปรียาภรณ์ อุต้น นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง (อ่าน 198) 18 พ.ค. 65
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเขว้า พร้อมด้วยครูที่ปรึกษากลุ่มฯ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลระดับชาติ 2 รางวัล (อ่าน 118) 17 พ.ค. 65
คณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 79) 12 พ.ค. 65
ตรวจ ATK ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านแปรง เพื่อความปลอดภัยในการเตรียมสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 238) 11 มี.ค. 65
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนโรงเรียนโนนไทย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำพุทธศักราช 2565 (อ่าน 357) 02 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 (อ่าน 663) 28 ก.พ. 65
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแปรง ลงตรวจ ATK ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง (อ่าน 413) 21 ก.พ. 65
ครูในอำเภอด่านขุนทด เข้าอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด (อ่าน 180) 03 ก.พ. 65
ประธานศูนย์ฯ และผู้บริหารในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน (ศูนย์ฯ 13) ร่วมให้ข้อมูลและร่วมหาแนวทางร่วมกันในการเรียนรวม ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่าน 153) 03 ก.พ. 65
โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ยินดีต้อนรับ นายจักรพงศ์ อริยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) (อ่าน 197) 28 ม.ค. 65
ห้องสมุดโรงเรียนทำนบพัฒนา ได้รับหนังสือ ในเทศกาลบริจาคหนังสือ โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จาก บริษัท ซีเอ็ด และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ปีที่ 2 (อ่าน 186) 25 ม.ค. 65
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ (ศูนย์ฯ ที่ 7) จัดกิจกรรม "งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565" ณ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 223) 16 ม.ค. 65
นายจำนงค์ เพียกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง และเด็กหญิงปรียาภรณ์ อุต้น นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง ร่วมเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 512) 06 ม.ค. 65
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน (อ่าน 365) 27 ธ.ค. 64
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2564 และติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ (อ่าน 161) 25 ธ.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง รับมอบทุนการศึกษาจาก ครอบครัว "ศรีใสคำ" จำนวน 100 ทุน (อ่าน 336) 21 ธ.ค. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและ นักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด (อ่าน 174) 15 ธ.ค. 64
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับการประเมินนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด (อ่าน 181) 08 ธ.ค. 64
โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดเล็ก) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 363) 03 ธ.ค. 64
ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ตอน ลงแขกเกี่ยวข้าว (อ่าน 181) 23 พ.ย. 64
การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับพอใช้และปรับปรุง (อ่าน 204) 18 พ.ย. 64